PDA

Võ lâm Truyền kỳ : Thông BáoTrang : [1] 2

 1. Chuỗi sự kiện chào mừng Closed Beta
 2. 10:00 - 22/09 Thiên Thư ra mắt chính thức Closed Beta không reset nhân vật
 3. 22/09 - Mở máy chủ mới Thiên Thư 2
 4. Hướng Dẫn Cài Đặt Mini Client 360Play
 5. 22/9 - Mở máy chủ mới Thiên Thư 4
 6. 22/09 - Mở máy chủ mới Thiên Thư 3
 7. 22/9 - Mở máy chủ mới Thiên Thư 1
 8. 22/9 - Mở máy chủ mới Thiên Thư 5
 9. 22/9 - Mở máy chủ mới Thiên Thư 6
 10. 22/9 - Mở máy chủ mới Thiên Thư 8
 11. 22/9 - Mở máy chủ mới Thiên Thư 9
 12. 22/9 - Mở máy chủ mới Thiên Thư 10
 13. 22/9 - Mở máy chủ mới Thiên Thư 11
 14. 22/9 - Mở máy chủ mới Thiên Thư 12
 15. 22/9 - Mở máy chủ mới Thiên Thư 13
 16. 22/9 - Mở máy chủ mới Thiên Thư 14
 17. 23/9 - Mở máy chủ mới Thiên Thư 15
 18. 23/9 - Mở máy chủ mới Thiên Thư 16
 19. 23/9 - Mở máy chủ mới Thiên Thư 17
 20. 23/9 - Mở máy chủ mới Thiên Thư 18
 21. 23/9 - Mở máy chủ mới Thiên Thư 19
 22. 23/9 - Mở máy chủ mới Thiên Thư 20
 23. 23/9 - Mở máy chủ mới Thiên Thư 21
 24. 23/9 - Mở máy chủ mới Thiên Thư 22
 25. 23/9 - Mở máy chủ mới Thiên Thư 23
 26. 23/9 - Mở máy chủ mới Thiên Thư 24
 27. Thông báo về sự cố sự kiện OB
 28. 23/9 - Mở máy chủ mới Thiên Thư 25
 29. [Thông Báo] Sự cố sự kiện Túi Phúc Ngày Lễ
 30. 24/9 - Mở máy chủ mới Thiên Thư 26
 31. 24/9 - Mở máy chủ mới Thiên Thư 27
 32. 24/9 - Mở máy chủ mới Thiên Thư 28
 33. 24/9 - Mở máy chủ mới Thiên Thư 29
 34. [Thông Báo] Hoàn tất khắc phục sự cố Túi Phúc Ngày Lễ
 35. 24/9 - Mở máy chủ mới Thiên Thư 30
 36. 24/9 - Mở máy chủ mới Thiên Thư 31
 37. 24/9 - Mở máy chủ mới Thiên Thư 32
 38. 24/9 - Mở máy chủ mới Thiên Thư 33
 39. 25/9 - Mở máy chủ mới Thiên Thư 34
 40. 25/9 - Mở máy chủ mới Thiên Thư 35
 41. 25/9 - Mở máy chủ mới Thiên Thư 36
 42. 25/9 - Mở máy chủ mới Thiên Thư 37
 43. 25/9 - Mở máy chủ mới Thiên Thư 38
 44. 25/9 - Mở máy chủ mới Thiên Thư 39
 45. 25/9 - Mở máy chủ mới Thiên Thư 40
 46. 26/9 - Mở máy chủ mới Thiên Thư 41
 47. 26/9 - Mở máy chủ mới Thiên Thư 42
 48. 26/9 - Mở máy chủ mới Thiên Thư 43
 49. 26/9 - Mở máy chủ mới Thiên Thư 44
 50. 26/9 - Mở máy chủ mới Thiên Thư 45
 51. 26/9 - Mở máy chủ mới Thiên Thư 46
 52. 26/9 - Mở máy chủ mới Thiên Thư 47
 53. 27/9 - Mở máy chủ mới Thiên Thư 48
 54. 27/9 - Mở máy chủ mới Thiên Thư 49
 55. 27/9 - Mở máy chủ mới Thiên Thư 50
 56. 27/9 - Mở máy chủ mới Thiên Thư 51
 57. 27/9 - Mở máy chủ mới Thiên Thư 52
 58. 27/9 - Mở máy chủ mới Thiên Thư 53
 59. 6:00 - 28/09 Mở máy chủ mới Thiên Thư 54
 60. 27/9 - Mở máy chủ mới Thiên Thư 55
 61. 28/9 - Mở máy chủ mới Thiên Thư 56
 62. [Thông Báo] Về sự cố sự kiện Tích Luỹ Nạp và Không cập nhật mốc VIP
 63. 28/9 - Mở máy chủ mới Thiên Thư 57
 64. 28/9 - Mở máy chủ mới Thiên Thư 58
 65. 28/9 - Mở máy chủ mới Thiên Thư 59
 66. 29/9 - Mở máy chủ mới Thiên Thư 60
 67. 29/9 - Mở máy chủ mới Thiên Thư 61
 68. 29/9 - Mở máy chủ mới Thiên Thư 62
 69. 29/9 - Mở máy chủ mới Thiên Thư 63
 70. 29/9 - Mở máy chủ mới Thiên Thư 64
 71. 30/9 - Mở máy chủ mới Thiên Thư 65
 72. 30/9 - Mở máy chủ mới Thiên Thư 66
 73. 30/9 - Mở máy chủ mới Thiên Thư 67
 74. 30/9 - Mở máy chủ mới Thiên Thư 68
 75. 30/9 - Mở máy chủ mới Thiên Thư 69
 76. 01/10 - Mở máy chủ mới Thiên Thư 70
 77. 01/10 - Mở máy chủ mới Thiên Thư 71
 78. 9:45 - 01/10 Mở máy chủ mới Thiên Thư 72
 79. 14:50 - 01/10 Mở máy chủ mới Thiên Thư 74
 80. 17:10 - 01/10 Mở máy chủ mới Thiên Thư 75
 81. 19:30 - 01/10 Mở máy chủ mới Thiên Thư 76
 82. 22:00 - 01/10 Mở máy chủ mới Thiên Thư 77
 83. 7:00 - 02/10 Mở máy chủ mới Thiên Thư 78
 84. 10:00 - 02/10 Mở máy chủ mới Thiên Thư 79
 85. 12:00 - 02/10 Mở máy chủ mới Thiên Thư 80
 86. 14:15 - 02/10 Mở máy chủ mới Thiên Thư 81
 87. 16:30 - 02/10 Mở máy chủ mới Thiên Thư 82
 88. 18:30 - 02/10 Mở máy chủ mới Thiên Thư 83
 89. 21:00 - 02/10 Mở máy chủ mới Thiên Thư 84
 90. 7:00 - 03/10 Mở máy chủ mới Thiên Thư 85
 91. 11:15 - 03/10 Mở máy chủ mới Thiên Thư 86
 92. 13:10 - 03/10 Mở máy chủ mới Thiên Thư 87
 93. 15:00 - 03/10 Mở máy chủ mới Thiên Thư 88
 94. Ngày: 03-10-15 17:05 - 03/10 Mở máy chủ mới Thiên Thư 89
 95. 19:10 - 03/10 Mở máy chủ mới Thiên Thư 90
 96. 21:40 - 03/10 Mở máy chủ mới Thiên Thư 91
 97. 07:00 - 04/10 Mở máy chủ mới Thiên Thư 92
 98. 09:00 - 04/10 Mở máy chủ mới Thiên Thư 93
 99. 11:20 - 04/10 Mở máy chủ mới Thiên Thư 94
 100. 15:10 - 04/10 Mở máy chủ mới Thiên Thư 95
 101. 17:20 - 04/10 Mở máy chủ mới Thiên Thư 96
 102. 19:30 - 04/10 Mở máy chủ mới Thiên Thư 97
 103. 21:30 - 04/10 Mở máy chủ mới Thiên Thư 98
 104. 07:00 - 05/10 Mở máy chủ mới Thiên Thư 99
 105. 09:00 - 05/10 Mở máy chủ mới Thiên Thư 100
 106. 11:40 - 05/10 Mở máy chủ mới Thiên Thư 101
 107. 14:10 - 05/10 Mở máy chủ mới Thiên Thư 102
 108. 17:10 - 05/10 Mở máy chủ mới Thiên Thư 103
 109. 20:00 - 05/10 Mở máy chủ mới Thiên Thư 104
 110. 07:00 - 06/10 Mở máy chủ mới Thiên Thư 105
 111. 09:45 - 06/10 Mở máy chủ mới Thiên Thư 106
 112. 12:00 - 6/10 Mở máy chủ mới Thiên Thư 107
 113. 13:35 - 6/10 Mở máy chủ mới Thiên Thư 108
 114. 16:10 - 6/10 Mở máy chủ mới Thiên Thư 109
 115. 19:00 - 6/10 Mở máy chủ mới Thiên Thư 110
 116. 21:30 - 6/10 Mở máy chủ mới Thiên Thư 111
 117. 07:00 - 7/10 Mở máy chủ mới Thiên Thư 112
 118. 10:00 - 7/10 Mở máy chủ mới Thiên Thư 113
 119. 14:30 - 7/10 Mở máy chủ mới Thiên Thư 115
 120. 16:55 - 7/10 Mở máy chủ mới Thiên Thư 116
 121. 19:30 - 7/10 Mở máy chủ mới Thiên Thư 117
 122. 21:40 - 7/10 Mở máy chủ mới Thiên Thư 118
 123. 7:00 - 8/10 Mở máy chủ mới Thiên Thư 119
 124. 9:55 - 8/10 Mở máy chủ mới Thiên Thư 120
 125. 12:25 - 8/10 Mở máy chủ mới Thiên Thư 121
 126. 15:00 - 8/10 Mở máy chủ mới Thiên Thư 122
 127. 17:00 - 8/10 Mở máy chủ mới Thiên Thư 123
 128. 19:00 - 8/10 Mở máy chủ mới Thiên Thư 124
 129. 20:40 - 8/10 Mở máy chủ mới Thiên Thư 125
 130. 07:00 - 09/10 Mở máy chủ mới Thiên Thư 126
 131. 10:55 - 09/10 Mở máy chủ mới Thiên Thư 127
 132. 13:35 - 09/10 Mở máy chủ mới Thiên Thư 128
 133. 16:35 - 09/10 Mở máy chủ mới Thiên Thư 129
 134. 19:00 - 09/10 Mở máy chủ mới Thiên Thư 130
 135. 21:00 - 09/10 Mở máy chủ mới Thiên Thư 131
 136. 16:35 - 09/10 Mở máy chủ mới Thiên Thư 129
 137. 19:00 - 09/10 Mở máy chủ mới Thiên Thư 130
 138. 21:00 - 09/10 Mở máy chủ mới Thiên Thư 131
 139. 7:00 - 10/10 Mở máy chủ mới Thiên Thư 132
 140. 10:00 - 10/10 Mở máy chủ mới Thiên Thư 133
 141. 12:15 - 10/10 Mở máy chủ mới Thiên Thư 134
 142. 14:40 - 10/10 Mở máy chủ mới Thiên Thư 135
 143. 17:05 - 10/10 Mở máy chủ mới Thiên Thư 136
 144. 19:15 - 10/10 Mở máy chủ mới Thiên Thư 137
 145. 21:05 - 10/10 Mở máy chủ mới Thiên Thư 138
 146. 7:00 - 11/10 Mở máy chủ mới Thiên Thư 139
 147. 10:00 - 11/10 Mở máy chủ mới Thiên Thư 140
 148. 12:10 - 11/10 Mở máy chủ mới Thiên Thư 141
 149. 11/10 Mở máy chủ mới Thiên Thư 142
 150. 17:00 - 11/10 Mở máy chủ mới Thiên Thư 143
 151. 19:30 - 11/10 Mở máy chủ mới Thiên Thư 144
 152. 22:05 - 11/10 Mở máy chủ mới Thiên Thư 145
 153. 8:00 - 12/10 Mở máy chủ mới Thiên Thư 146
 154. 12:00 - 12/10 Mở máy chủ mới Thiên Thư 147
 155. 15:00 - 12/10 Mở máy chủ mới Thiên Thư 148
 156. 19:05 - 12/10 Mở máy chủ mới Thiên Thư 149
 157. Thử thách Thiên Thư cùng Hải Băng từ 15/10 đến 30/10
 158. chưa mở nâng cấp võ tướng
 159. 21:30 - 12/10 Mở máy chủ mới Thiên Thư 150
 160. 7:00 - 13/10 Mở máy chủ mới Thiên Thư 151
 161. 10:30 - 13/10 Mở máy chủ mới Thiên Thư 152
 162. 13:40 - 13/10 Mở máy chủ mới Thiên Thư 153
 163. 17:50 - 13/10 Mở máy chủ mới Thiên Thư 154
 164. 20:23 - 13/10 Mở máy chủ mới Thiên Thư 155
 165. 07:00 - 14/10 Mở máy chủ mới Thiên Thư 156
 166. 10:50 - 14/10 Mở máy chủ mới Thiên Thư 157
 167. 13:00 - 14/10 Mở máy chủ mới Thiên Thư 158
 168. 16:00 - 14/10 Mở máy chủ mới Thiên Thư 159
 169. 18:50 - 14/10 Mở máy chủ mới Thiên Thư 160
 170. Bạn đã sẵn sàng để thử thách Hải Băng?
 171. 21:30 - 14/10 Mở máy chủ mới Thiên Thư 161
 172. 8:00 - 15/10 Mở máy chủ mới Thiên Thư 162
 173. 12:00 - 15/10 Mở máy chủ mới Thiên Thư 163
 174. 14:15 - 15/10 Mở máy chủ mới Thiên Thư 164
 175. 16:30 - 15/10 Mở máy chủ mới Thiên Thư 165
 176. 18:50 - 15/10 Mở máy chủ mới Thiên Thư 166
 177. 21:00 - 15/10 Mở máy chủ mới Thiên Thư 167
 178. 7:00 - 16/10 Mở máy chủ mới Thiên Thư 168
 179. 10:40 - 16/10 Mở máy chủ mới Thiên Thư 169
 180. mất hết tướng vì luyện tướng
 181. 14:00 - 16/10 Mở máy chủ mới Thiên Thư 170
 182. Nhận ngay Code VIP 360 Game Tháng 10
 183. 18:00 - 16/10 Mở máy chủ mới Thiên Thư 171
 184. 21:00 - 16/10 Mở máy chủ mới Thiên Thư 172
 185. 7:00 - 17/10 Mở máy chủ mới Thiên Thư 173
 186. 10:00 - 17/10 Mở máy chủ mới Thiên Thư 174
 187. 12:45 - 17/10 Mở máy chủ mới Thiên Thư 175
 188. 15:30 - 17/10 Mở máy chủ mới Thiên Thư 176
 189. 18:30 - 17/10 Mở máy chủ mới Thiên Thư 177
 190. 21:30 - 17/10 Mở máy chủ mới Thiên Thư 178
 191. 7:00 - 18/10 Mở máy chủ mới Thiên Thư 179
 192. 10:20 - 18/10 Mở máy chủ mới Thiên Thư 180
 193. 13:10 - 18/10 Mở máy chủ mới Thiên Thư 181
 194. 15:45 - 18/10 Mở máy chủ mới Thiên Thư 182
 195. 18:40 - 18/10 Mở máy chủ mới Thiên Thư 183
 196. 21:30 - 18/10 Mở máy chủ mới Thiên Thư 184
 197. 7:30 - 19/10 Mở máy chủ mới Thiên Thư 185
 198. 12: 00 - 19/10 Mở máy chủ mới Thiên Thư 186
 199. Server làm sao thế AD , không vào được .
 200. 16:30 - 19/10 Mở máy chủ mới Thiên Thư 187
 201. Thông báo về sự cố phát sinh trong Thiên Thư
 202. 20:40 - 19/10 Mở máy chủ mới Thiên Thư 188
 203. Thông báo gộp server tại Thiên Thư vào 10:00 ngày 20/10/2015
 204. Lỗi ở s135
 205. cây tiền
 206. 7:30 - 21/10 Mở máy chủ mới Thiên Thư 193
 207. lỗi cơ giáp
 208. [Thông Báo] Nâng Cấp Hệ Thống Bảo Trì Nghênh Khách Đường
 209. 14:20 - 21/10 Mở máy chủ mới Thiên Thư 194
 210. 20:00 - 21/10 Mở máy chủ mới Thiên Thư 195
 211. 7:30 - 22/10 Mở máy chủ mới Thiên Thư 196
 212. 13:10 - 22/10 Mở máy chủ mới Thiên Thư 197
 213. Thông báo gộp server tại Thiên Thư
 214. 19:30 - 22/10 Mở máy chủ mới Thiên Thư 198
 215. 7:00 - 23/10 Mở máy chủ mới Thiên Thư 199
 216. Thông báo sự cố kênh thanh toán thẻ điện thoại Mobifone
 217. Thông báo sự cố khi tham gia gộp máy chủ vào ngày 23/10/2015
 218. Thông báo sự cố khi tham gia gộp máy chủ vào ngày 23/10/2015
 219. 11:10 - 23/10 Mở máy chủ mới Thiên Thư 200
 220. 15:00 - 23/10 Mở máy chủ mới Thiên Thư 201
 221. Thông báo đền bù sự cố mất liên thắng Đoạt Trung Nguyên
 222. 20:00 - 23/10 Mở máy chủ mới Thiên Thư 202
 223. 7:00 - 24/10 Mở máy chủ mới Thiên Thư 203
 224. 11:35 - 24/10 Mở máy chủ mới Thiên Thư 204
 225. 18:00 - 24/10 Mở máy chủ mới Thiên Thư 205
 226. 7:00 - 25/10 Mở máy chủ mới Thiên Thư 206
 227. 12:25 - 25/10 Mở máy chủ mới Thiên Thư 207
 228. 17:50 - 25/10 Mở máy chủ mới Thiên Thư 208
 229. 7:00 - 26/10 Mở máy chủ mới Thiên Thư 209
 230. 11:40 - 26/10 Mở máy chủ mới Thiên Thư 210
 231. 16:45 - 26/10 Mở máy chủ mới Thiên Thư 211
 232. 7:00 - 27/10 Mở máy chủ mới Thiên Thư 212
 233. 12:00 - 27/10 Mở máy chủ mới Thiên Thư 213
 234. 17:45 - 27/10 Mở máy chủ mới Thiên Thư 214
 235. 7:00 - 28/10 Mở máy chủ mới Thiên Thư 215
 236. Thông báo gộp server hoàn tất vào 10:30 ngày 29/10/2015
 237. Thông báo sự cố khi tham gia gộp máy chủ vào ngày 29/10/2015
 238. 13:45 - 28/10 Mở máy chủ mới Thiên Thư 216
 239. 20:35 - 28/10 Mở máy chủ mới Thiên Thư 217
 240. 7:00 - 29/10 Mở máy chủ mới Thiên Thư 218
 241. 12:35 - 29/10 Mở máy chủ mới Thiên Thư 219
 242. 17:10 - 29/10 Mở máy chủ mới Thiên Thư 220
 243. 7:00 - 30/10 Mở máy chủ mới Thiên Thư 221
 244. 12:00 - 30/10 Mở máy chủ mới Thiên Thư 222
 245. 18:00 - 30/10 Mở máy chủ mới Thiên Thư 223
 246. Thông báo bảo trì kênh thanh toán thẻ điện thoại Viettel
 247. 7:00 - 31/10 Mở máy chủ mới Thiên Thư 224
 248. 11:40 - 31/10 Mở máy chủ mới Thiên Thư 225
 249. 17:20 - 31/10 Mở máy chủ mới Thiên Thư 226
 250. 03/11 - Bảo trì hệ thống nạp thẻ