PDA

Võ lâm Truyền kỳ : Chiến báo vượt tháp Thục liên tục cập nhật từ tầng 40 tới 1401988vn1988
07-04-12, 12:23
TOPIC NÀY ĐƯỢC TỔNG HỢP TỪ CHIẾN BÁO CỦA ANH EM QUÂN ĐOÀN TAM QUỐC VÀ 1 SỐ CỦA CÁC ANH EM CÁC SEVER KHÁC

40 http://s22.idngoalong.zing.vn?bid=1203061220453467
Phong thi {Truong Bao 9 (voi), Lưu Bị, Lưu Biểu, Phàn Thị, Vưong Dị (liệt hỏa)}
41 http://s32.idngoalong.zing.vn?bid=120314135713162
Phương Trận { Trương Bao, Lưu Bị ( thương), Vương Dị, Phàn Thị, Lưu Biểu }
42 http://s32.idngoalong.zing.vn?bid=1203151952088064
Phong Thi { Trương Bao, Lưu Bị ( trống ), Vương Dị, Phàn Thị, Lưu Biểu }
43 http://s32.idngoalong.zing.vn?bid=1203151953418528
Trận giống hệt tầng 42
44 http://s32.idngoalong.zing.vn?bid=1203151956239404
Phương Trận { Lưu Bị (trống), Trương Bao (thương), Vương Dị, Lưu Biểu, Phàn Thị}
45 http://s32.idngoalong.zing.vn?bid=1203152351105876
Phong Thi { Trương Bao, Lưu Bị ( trống ) , Vương Dị, Lưu Biểu, Phàn Thị }
46 http://s32.idngoalong.zing.vn?bid=1203152352486117
Phong Thi { Lưu Bị ( trống ), Trương Bao, Vương Dị, Phàn thị và Lưu Biểu }
47 http://s32.idngoalong.zing.vn?bid=1203152354566429
Phong Thi { Lưu Bị ( trống ), Trương Bao, Vương Dị, Phàn thị và Lưu Biểu }
48 http://s32.idngoalong.zing.vn?bid=1203161129162638
Phong Thi { Trương Bao (thương), Lưu Bị (thương),Vương Dị, Phàn Thị và Lưu Biểu }
49 http://s32.idngoalong.zing.vn?bid=1203161133303783
Phong Thi { Trương Bao, Lưu Bị (trống), Vương Dị, Lưu Biểu, Phàn Thị }

50 http://s32.idngoalong.zing.vn?bid=12031716122123711
Phương Trận { Vương Dị, Trương Bao, Lưu Bị ( trống), Phàn Thị, Lưu Biểu }
51 http://s11.idngoalong.zing.vn?bid=12041409522129912
Phương Trận { Trương Bao (thương), Lưu Bị (thương), Vương Dị, Phàn Thị, Lưu Biểu}
52 http://s27.idngoalong.zing.vn?bid=1202241552082391
Loạn Kiếm { Vương Dị, Lưu Bị (trống), Trương Bao, Phàn Thị, Lưu Biểu}
53 http://s27.idngoalong.zing.vn?bid=1202241554512956
Nhạn Hành { Lưu Bị (trống), Vương Dị, Phàn Thị, Lưu Biểu, Trương Bao }
54 http://s27.idngoalong.zing.vn?bid=1202241600564291
Hạc Dực { Vương Dị, Lưu Bị, Phàn Thị, Trương Bao, Củng Chí }
55 http://s27.idngoalong.zing.vn?bid=1202241606205408
Hạc Dực { Trương Bao, Vương Dị, Củng Chí, Lưu Bị, Phàn Thị }
56 http://s27.idngoalong.zing.vn?bid=1202192343533454
Loạn Kiếm { Trương Bao, Lưu Bị, Vương Dị, Phàn Thị, Lưu Biểu}
57 http://s27.idngoalong.zing.vn?bid=1202192349364317
Phương Trận { Vương Dị, Lưu Bị ( thưong), Trương Bao, Phàn thị và Lưu Biểu }
58 http://s27.idngoalong.zing.vn?bid=1202200000265747
Phong hi { Trương Bao, Vương Dị, Lưu Bị (thương). Phàn Thị, Lưu Biểu }
59 http://s27.idngoalong.zing.vn?bid=1202200007246679
Giống tầng 58

60 http://s27.idngoalong.zing.vn?bid=1202200015137640
Phong Thi { Vương Dị, Lưu Bị (thương), Trương Bao, Phàn Thị, Lưu Biểu }
61 http://s27.idngoalong.zing.vn?bid=12022113533821624
Giống tầng 58
62 http://s27.idngoalong.zing.vn?bid=12022113563022190
Loạn Kiếm { Trương Bao, Phàn Thi, Lưu Bị (thương), Lưu Biểu, Vương Dị }
63 http://s32.idngoalong.zing.vn?bid=12032421384210525
Phương Trận { Lưu Bị, Vương Dị, Trương Bao, Lưu Biểu (thương), Phàn thị (bộ binh)}
64 http://s27.idngoalong.zing.vn?bid=1202232108564904
Hạc Dực { Vương Dị, Trương Bao, Lưu Biểu, Lưu Bị, Phàn Thị}
65 http://s27.idngoalong.zing.vn?bid=1202232116387246
Hạc Dực { Lưu Bị, Vương Dị, Lưu Biểu, Từ Thứ, Phàn Thị }
66 http://s27.idngoalong.zing.vn?bid=1202232121108836
Giống tầng 58
67 http://s27.idngoalong.zing.vn?bid=1202241614597336
Phương Trận { Trương Bao, Vương Dị, Lưu Bị (thương), Lưu Biểu, Phàn Thị}
68 http://s27.idngoalong.zing.vn?bid=1202241612266796
Phương Trận { Lưu Bị (thương), Vương Dị, Trương Bao, Lưu Biểu, Phàn Thị}
69 http://s27.idngoalong.zing.vn?bid=1202241623178980
Loạn Kiếm { Trương Bao, Phàn Thị, Vương Dị, Lưu Bị, Khương Duy (trống)}

70 http://s27.idngoalong.zing.vn?bid=1202241627389869
Giống tầng 49
71 http://s32.idngoalong.zing.vn?bid=12032517050926019
Giống tầng 69
72 http://s32.idngoalong.zing.vn?bid=12032517075226576
Phương Trận { Vương Dị, Trương Bao (thương), Lưu Bị (thương), Phàn Thị, Lưu Biểu}
73 http://s32.idngoalong.zing.vn?bid=12032517090826839
Giống tầng 72
74 http://s32.idngoalong.zing.vn?bid=12032517105727200
Phương Trận { Vương Dị, Trương Bao, Lưu Bị (thương), Lưu Biểu, Phàn Thị}
75 http://s12.idngoalong.zing.vn?bid=12042716480127579
Hạc Dực { Pháp Chính, Trương Bao (thương), Củng Chí, Vương Dị (thương), Phàn Thị}
76 http://s32.idngoalong.zing.vn?bid=1204062045314678
Phong Thi { Lưu Bị ( thương ), Phàn Thị, Trương Bao, Hoa Đà, Lưu Biểu }
77 http://s12.idngoalong.zing.vn?bid=1204272147072806
Phong Thi { Lưu Bị (thương), Vương Dị, Trương Bao, Phàn Thị, Lưu Biểu }
78 http://s32.idngoalong.zing.vn?bid=1204062246471600
Phương Trận { Trương Bao, Vương Dị, Lưu Biểu, Lưu Bị (thương), Phàn Thị}
79 http://s32.idngoalong.zing.vn?bid=1204062249031942
Phương Trận { Hoa Đà, Lưu Bị (thương), Trương Bao, Lưu Biểu, Phàn Thị }

80 http://s25.idngoalong.zing.vn?bid=1204160356361147
Phương Trận { Lưu Bị, Vương Dị, Trương Bao, Phàn Thị, Lưu Biểu}
81 http://s32.idngoalong.zing.vn?bid=1204062301343959
Phương Trận { Lưu Bị (thương), Hoa Đà, Trương Bao, Lưu Biểu, Phàn Thị}
82 http://s32.idngoalong.zing.vn?bid=1204062305404612
Phương Trận { Hoa Đà, Lưu Bị, Trương Bao, Lưu Biểu, Phàn Thị}
83 http://s12.idngoalong.zing.vn?bid=12042116231212791
Cơ Hành { Lưu Bị (thương), Pháp Chính, Hoa Đà, Trần Đăng, Hoàng Nguyệt Anh}
84 http://s32.idngoalong.zing.vn?bid=1204100925145434
Loạn Kiếm { Khương Duy (Bộ Binh), Từ Thứ, Hoa Đà, Trần Đăng, Lưu Bị}
85
Phong Thi { Lưu Bị (thương), Trương Bao, Vương Dị, Lưu Biểu, Phàn Thị}
86 http://s32.idngoalong.zing.vn?bid=1204100936017661
Loạn Kiếm { Từ Thứ, Trần Đăng, Khương Duy (bộ binh), Hoa Đà, Lưu Bị}
87
Phương Trận { Lưu Bị (thương), Trương Bao, Vương Dị, Lưu Biểu, Phàn Thị}
88
Phương Trận { Lưu Bị (thương), Vương Dị, Trương Bao (thương), Lưu Biểu,Phàn Thị}
89 http://s12.idngoalong.zing.vn?bid=1204080946404771
Loạn Kiếm { Trương Phi, Lưu Bị, Từ Thứ, Hoa Đà, Phàn Thị}

90 http://s12.idngoalong.zing.vn?bid=120524235800570
Phong Thi { Trương Bao, Lưu Bị (thương), Hoa Đà, Phàn Thị, Lưu Biểu }
91 http://s12.idngoalong.zing.vn?bid=12040916194522761
Phương Trận { Trương Phi, Khương Duy (trống), Samakha, TrDang8098, Hoa Đà}
92 http://s12.idngoalong.zing.vn?bid=12040916414628346
Phương Trận { Trương Bao, Lưu Bị (thương), Hoa Đà, Lưu Biểu, Phàn Thị}
93 http://s32.idngoalong.zing.vn?bid=12041020345212292
Phương Trận { Lưu Bị, Từ Thứ, Trương Phi (thương), Hoa Đà, Phàn Thị}
94 http://s12.idngoalong.zing.vn?bid=12040916523931225
Phương Trận { Samakha, Hoa Đà, Trương Phi, Khương Duy (trống), Trần Đăng}
95 http://s12.idngoalong.zing.vn?bid=12040916555732280
Phương Trận { Trương Phi, Khương Duy (trống), Samakha, Hoa Đà, Trần Đăng}
96 http://s12.idngoalong.zing.vn?bid=1204191544287225
Phong Thi { Trương Phi (thương), Hoa Đà, Khương Duy (bộ binh), Lưu Bị, Phàn Thị}
97 http://s12.idngoalong.zing.vn?bid=12041915564811476
Phương Trận { Hoa Đà, Trương Phi (thương), Triệu Vân, Phàn Thị, Lưu Biểu}
98 http://s32.idngoalong.zing.vn?bid=12041208165728918
Loạn Kiếm { Hoa Đà, Phàn Thị, Trương Bao, Lưu Biểu, Lưu Bị }
99 http://s12.idngoalong.zing.vn?bid=12041916152717869
Cơ Hành { Trương Phi (thương), Hoa Đà, Phàn Thị, Lưu Bị}

100 http://s12.idngoalong.zing.vn?bid=12041916211519640
Hổ Thao { Lưu Bị, Củng Chí, Trương Phi (thương), Hoa Đà, Triệu Vân}
101 http://s13.idngoalong.zing.vn?bid=1204120305358116
Hạc Dực { Trương Phi (thương), Gia Cát Lượng, Lưu Bị, Hoa Đà, Trần Đăng}
102 http://s13.idngoalong.zing.vn?bid=12042700101824957
Hạc Dực { Hoa Đà, Gia Cát Lượng, Lưu Bị, Trương Phi (hoàng kỵ) Trần Đăng}
103 http://s13.idngoalong.zing.vn?bid=12041710262527731
Nhạn Hành { Trương Phi, Quan Vũ, Trần Đăng, Khương Duy (trống), Hoa Đà}
104 http://s13.idngoalong.zing.vn?bid=12042107023726751
Hạc Dực { GCL, Khương Duy (trống), Hoa Đà, Triệu Vân (thương), Trần Đăng}
105 http://s13.idngoalong.zing.vn?bid=12042107302029384
Nhạn Hành { Hoa Đà, GCL, Hoàng Nguyệt Anh, Khương Duy, Samakha (bộ binh)}
106 http://s13.idngoalong.zing.vn?bid=12042107523331585
Loạn Kiếm { GCL, Hoa Đà, Khương Duy (hoàng bộ) Hoàng Nguyệt Anh, Trần Đăng}
107 http://s13.idngoalong.zing.vn?bid=1204210820403297
Hạc Dực { HNA, Khương Duy (hoàng bộ), Hoa Đà, SMK (hoàng bộ), Trần Đăng}
108 http://s13.idngoalong.zing.vn?bid=1204211054557967
Cơ Hành { Trần Đăng, GCL, Hoa Đà, HNA, KD (hoàng bộ)}
109 http://s13.idngoalong.zing.vn?bid=12042308162828043
Phương Trận { GCL, Trương Phi (thương), Hoa Đà, Trần Đăng, HNA }

110 http://s13.idngoalong.zing.vn?bid=12042312043516561
Phương Trận { Trương Phi (thương), Quan Vũ, KD, Hoa Đà, Trần Đăng}
111
Phương Trận { Lưu Bị, SMK, Trương Phi (bạch kỵ), Trần Đăng, Hoa Đà}
112 http://s12.idngoalong.zing.vn?bid=12032204190019489
Hạc Dực { KD (hoàng bộ), GCL, LB, Hoa Đà, Trần Đăng}
113 http://s12.idngoalong.zing.vn?bid=12032223422014199
Hạc Dực { KD (bộ binh), Lưu Bị, Hoa Đà, GCL, Trần Đăng}
114 http://s14.idngoalong.zing.vn?bid=12040521303131043
Phương Trận { Quan Vũ, Trương Phi, Hoa Đà, Nha Đan, Trần Đăng}
115 http://s14.idngoalong.zing.vn?bid=120405213703966
Phương Trận { Trương Phi, Quan Vũ, Nha Đan, Hoa Đà, Trần Đăng}
116 http://s12.idngoalong.zing.vn?bid=12032205142622204
Hạc Dực { Trương Phi, GCL, Hoa Đà, KD, Lưu Bị}
117 http://s14.idngoalong.zing.vn?bid=12040821212217249
Cơ Hành { GCL, Lưu Bị, Trần Đăng, Hoa Đà, Trần Lâm}
118 http://s14.idngoalong.zing.vn?bid=12040821331321562
Phương Trận { Quan Vũ, Trương Phi (thương), Hoa Đà, Lưu Bị, Củng Chí}
119 http://s14.idngoalong.zing.vn?bid=12040821380323134
Phương Trận { Hoa Đà, TP (thương), Quan Vũ, Củng Chí, Lưu Bị}

120 http://s12.idngoalong.zing.vn?bid=12032216133132731 (anh Tàu người vượt tầng 120 của Bạch Long )
Nhạn Hành { Hoa Đà, Trương Phi, Trần Đăng, Lưu Bị, GCL}
2 ấn dẫn binh + 1 ấn trân 15% + 1 ấn thủ chiến pháp 375 + 1 ấn mưu công 640
120 http://s14.idngoalong.zing.vn?bid=12040921281926118
Cơ Hành { Hoa Đà, Trương Phi, GCL, Trần Đăng, Lưu Bị}
121 http://s12.idngoalong.zing.vn?bid=1203280348026675
Hạc Dực { GCL, Lưu Bị, Trần Đăng, KD, Hoa Đà}
122 http://s14.idngoalong.zing.vn?bid=1204102201126033
Hạc Dưc { GCL, Quan Vũ, Trần Lâm, Hoa Đà, Trần Đăng}
123 http://s12.idngoalong.zing.vn?bid=1203280351477028
Giống tầng 121
124 http://s12.idngoalong.zing.vn?bid=1203280354207345
Giống tầng 121
125 http://s14.idngoalong.zing.vn?bid=12041215210026645
Phương Trận {KD, Trương Phi, GCL, Hoa Đà, Củng Chí}
126 http://s12.idngoalong.zing.vn?bid=1203280404128388
Giống tầng 121
127 http://s12.idngoalong.zing.vn?bid=1203280406378666
Phương Trận { Trương Phi, Quan Vũ, Lưu Bị, Hoa Đà, KD}
128 http://s12.idngoalong.zing.vn?bid=1203280411469202
Hạc Dực { Trương Phi (thương), KD, Hoa Đà, GCL, Nha Đan}
129 http://s12.idngoalong.zing.vn?bid=12032804413911826
Phong Thi { Trương Phi (thương), Quan Vũ, Nha Đan, Hoa Đà, Lưu Bị}

130 http://s12.idngoalong.zing.vn?bid=12032916381529153
Phương Trận { Trương Phi, Nha Đan, Quan Vũ, Hoa Đà, KD }
1 ấn thủ 375, 1 ấn thủ 6%, 1 ấn thủ mưu 375, 2 ấn dẫn binh.
131 http://s12.idngoalong.zing.vn?bid=12032916492431641
Phương Trận { Trương Phi, Quan Vũ, Lưu Bị, Hoa Đà, KD}
1 ấn thủ 375, 1 ấn thủ 6%, 1 ấn thủ chiến 375, 2 ấn dẫn binh.
132 http://s12.idngoalong.zing.vn?bid=12051001142312663
Hạc Dực { KD ( Hoàng Bộ ), GCL, Lưu Bị, Triệu Vân ( Hoàng Thương ), Hoa Đà }
133 http://s12.idngoalong.zing.vn?bid=12051220080418531
Hạc Dực { KD ( Hoàng Bộ ), GCL, Trần Đăng, Nha Đan, Hoa Đà }
134 http://s12.idngoalong.zing.vn?bid=1204220150211421
2 dẫn binh còn lại thủ thường
Phương Trận { Quan Vũ (hoàng bộ), Trương Phi (voi), Hoa Đà, KD, Nha Đan}
135 http://s12.idngoalong.zing.vn?bid=12043118593512157
Hạc Dực { KD ( Bàn Hộ vệ ), TP ( Hoàng Thương ), Trần Đăng, Triệu vân ( Bạch Kị ), Hoa Đà }
136 http://s12.idngoalong.zing.vn?bid=12051108434421419
Loạn Kiếm { Trương Phi ( Liệt Hỏa ), Lưu Bị, GCL ( Vu Độc Sĩ ), Hoa Đà, Nhan Đan}
137 http://s12.idngoalong.zing.vn?bid=12051109053629284
Loạn Kiếm { TP ( Bạch Kị ), LB, GCL ( Vu Độc Sĩ ), Hoa Đà, Trần Đăng}
2 ấn dẫn binh, thủ 6%, thủ 375, mưu công 640
138 http://s12.idngoalong.zing.vn?bid=1205241534304836
Phương Trận { KD, TP ( phủ kỵ- xanh ), GCL ( xanh ), LB ( xanh ), Hoa Đà ( xanh )}
(ấn Chiến phòng 225,cp 375, pt 375, 2 dẫn binh)
139 http://s12.idngoalong.zing.vn?bid=12052415520310150
Loạn Kiếm { GCL ( xanh ), QV ( Bạch Kỵ - xanh ), TP ( Hoàng Thương - xanh), LB ( xanh), HD ( xanh)}
( ấn thủ 375 + 6%, 2 dẫn binh, 1 mưu công 640)

140 http://s12.idngoalong.zing.vn?bid=12052704180411219
Phương Trận { Thẩm Phối ( trống, xanh ), HĐ ( vu độc sĩ, xanh ), GCL ( Lôi thuật sĩ, xanh), LB xanh, Mê Đương xanh}
( 2 dẫn binh, thủ 375, thủ mưu 375, mưu công 640, con thứ 7 phải đánh nhiều lần mới qua đc, lính Hoa Đà phải là vu thuật sĩ)

NẾU GẶP SỰ CỐ KỸ THUẬT MÀ LINK BỊ DIE ANH EM KO VÀO ĐỰỢC THÌ ANH EM VUI LÒNG QUA TRUNG QUỐC NGHIÊN CỨU CHIẾN BÁO, SAU KHI NGHIEN CỨU VÀ ĐÃ VƯỢT THÀNH CÔNG THÌ ANH EM LUU LẠI CHIẾN BÁO CỦA MÌNH VÀ PSOT LÊN TOPIC CHO ANH EM LÀM THEO.


ĐÂY LÀ CHIẾN BÁO BÊN TRUNG QUỐC TỪ TẦNG 1 TỚI TẦNG 120
http://www.07073.com/wly/slt/shuguo/

ThụcQuốc
09-04-12, 15:38
Tang 55 kieu moi ne
http://s9.idngoalong.zing.vn?bid=1203091523212409

---------- Post added at 03:38 PM ---------- Previous post was at 03:25 PM ----------

Tang 57 ne
http://s9.idngoalong.zing.vn?bid=1203091537575010

Cloud~22o8
10-04-12, 13:06
Tks các bác. :) . ......................

nhocsockzin
11-04-12, 08:02
xin cái 51 vs 52 nha
.....................

fakeluv
14-04-12, 22:47
rất hữu ích. Tks AE trong qđ và chủ topic nhiều

1988vn1988
15-04-12, 11:30
Chắc phải đóng topic này lại thôi chẳng ai ủng hộ :07:

nhocsockzin
15-04-12, 14:17
~@@
đóng cái này HML tổ chức cái eve đi:D

satthuvolam123
18-04-12, 14:43
Qua hay cam on anh em nuoc thuc

Bướm_Kave
21-04-12, 01:05
từ tầng 81 trở đi có ai qua bằng pháp chình không anh HML :tunghoa::tunghoa::tunghoa::kute:

M498577288
21-04-12, 12:24
Hình như từ 81 trở đi dùng pháp chính qua ko nổi

gelid87
22-04-12, 04:24
Tầng 112 sai chiến báo rồi HML ơi..
Chiến báo 112 nè :
http://s12.idngoalong.zing.vn?bid=12032204190019489

tầng 116 : http://s12.idngoalong.zing.vn?bid=12032205142622204

1988vn1988
22-04-12, 10:38
Cảm ơn gelid87 đã góp ý cho topic minh sẽ điều chỉnh lại.

daidai9966
22-04-12, 12:24
tp nhìu ng cần lắm đóng làm j .....................

_Yanbi_
22-04-12, 13:42
tầng 118 : http://s12.idngoalong.zing.vn?bid=12032213414426898

gelid87
22-04-12, 13:43
tầng 118:
http://s12.idngoalong.zing.vn?bid=12032213414426898
tầng 119:
http://s12.idngoalong.zing.vn?bid=12032213521629906

M640882895
22-04-12, 13:48
tầng 81, 82, 83, 86, 87, 88, 89 dùng pháp chính qua dễ dàng. tâng 84, 85 dùng trương phi ( trận loạn kiếm )

1988vn1988
22-04-12, 16:36
tầng 118:
http://s12.idngoalong.zing.vn?bid=12032213414426898
tầng 119:
http://s12.idngoalong.zing.vn?bid=12032213521629906
cẳm ơn anh quắn nhá để em cho vào topic cho đủ bộ :)

gelid87
22-04-12, 16:46
Tầng 120 : http://s12.idngoalong.zing.vn?bid=1203221643047677

1988vn1988
22-04-12, 19:37
Tầng 120 : http://s12.idngoalong.zing.vn?bid=1203221643047677
tầng này anh quắn đi vất vả không có nhàn như anh Tàu và anh Xu XU nhà minh :)

gelid87
22-04-12, 23:02
Em ơi, tách chiến báo vượt map ra 1 topic riêng, đừng gộp chung thế khó kiếm...

---------- Post added at 11:02 PM ---------- Previous post was at 11:01 PM ----------


tầng này anh quắn đi vất vả không có nhàn như anh Tàu và anh Xu XU nhà minh :)
Trần Đăng dốt nát :( Báo hại anh mất 1kv :(

♪♫♥Hoàng•Phan♥♫♪
24-04-12, 09:33
Bài viết hay lắm nhưng nhiều CB hỏng rồi...
mà hình như chủ Topic ko ngó tới nữa thì phải

ndh2502
25-04-12, 20:47
Lữ Bố S

http://s12.idngoalong.zing.vn?bid=12031417525010129

trieuvn2211
27-04-12, 16:09
BAC DAU NHU NAY DE QUA HON
http://s9.idngoalong.zing.vn?bid=12032620470728902

_Bca_
29-04-12, 15:10
thui mình cũng úp chơi hehe tất cả do Bca vượt...
http://s12.idngoalong.zing.vn?bid=1203062020262192 2CC 2PT 1C phong tang 54
http://s12.idngoalong.zing.vn?bid=1203062023573280 nt phong tang 55
http://s12.idngoalong.zing.vn?bid=1203062029014896 2CC 2PT 1Binh tang 56
http://s17.idngoalong.zing.vn?bid=12010815574523916 2CC 2PT 1MP tang 57
http://s12.idngoalong.zing.vn?bid=1203062036507424 2CC 2PT 1nhan hanh tang 58
http://s12.idngoalong.zing.vn?bid=1203062040518841 2CC 3PT tang 59
http://s12.idngoalong.zing.vn?bid=1203062043569963 nt tang 60
http://s12.idngoalong.zing.vn?bid=1203171309325637 t?ng 63 2CC 3PT (vd ao ngon)
http://s12.idngoalong.zing.vn?bid=1203171316168127 tang 64 2CC 1CP 2PT
http://s12.idngoalong.zing.vn?bid=1203171528279772 t65 2CC 2CP 1binh
http://s12.idngoalong.zing.vn?bid=12031715341111045 tang 66 2PT 1CC 1MC 1tran
http://s12.idngoalong.zing.vn?bid=12031715394412220 t67 2CC 1PT 1MC 1tran
http://s12.idngoalong.zing.vn?bid=12031715462313561 t68 2CC 2PT 1MC
http://s12.idngoalong.zing.vn?bid=12031715493814271 t69 nhu 68
http://s12.idngoalong.zing.vn?bid=12031715550415459 t70 2PT 1CC 1MC 1tran
http://s12.idngoalong.zing.vn?bid=12031715594516577 t71 2PT 2CC 1MP
http://s12.idngoalong.zing.vn?bid=12031716141719699 t 72 2CC 3PT
http://s12.idngoalong.zing.vn?bid=12031716291222866 t73 2CC 2PT 1MC
http://s12.idngoalong.zing.vn?bid=12031716320623458 t74 3PT 2CC

ndh2502
30-04-12, 12:45
HML chuyển cái này vào map ẩn NĐ-BĐ nhé

NĐ-BĐ: http://s12.idngoalong.zing.vn?bid=12033012420019025

Saoemphainghi
09-05-12, 22:38
anh ơi có mấy cái chiến báo bị lỗi rồi. anh sửa lại đi cho anh em còn tham khảo anh à

Thiên_Phi
14-05-12, 03:22
tầng 81 không xem được kìa bạn ơi coi lại giùm đi

Vip Cô Độc
14-05-12, 11:16
Tang 75 ne
http://s9.idngoalong.zing.vn?bid=12041411130122791

M406213740
15-05-12, 05:34
Anh em cho mình xin chiến báo tầng 76 qua = Pháp Chính, không Khương Duy, Hoa Đà với nhé. Chiến báo cũ hỏng rồi. Ngày xưa mình vượt như thế mà bây giờ chạy lại không nhớ thế nào nữa.

haitacdenhn
16-05-12, 04:46
Chiến báo mới đây:
76 = Pháp chính không Khương Duy, Hoa Đà nhé: http://s25.idngoalong.zing.vn?bid=12041602011225771
77: http://s25.idngoalong.zing.vn?bid=12041602042625919 (giống 76)
78: http://s25.idngoalong.zing.vn?bid=12041602123126074
79: http://s25.idngoalong.zing.vn?bid=120416035057739
80: http://s25.idngoalong.zing.vn?bid=1204160356361147

huyetlong®
17-05-12, 17:20
Link die hết rồi bạn ơi, vào xem tầng 101 trở đi chả dc.:13:

Choconnonsua
21-05-12, 16:24
tang 80 http://s12.idngoalong.zing.vn?bid=1204211545272460

---------- Post added at 03:57 PM ---------- Previous post was at 03:48 PM ----------

tang 81 http://s12.idngoalong.zing.vn?bid=1204211553054465

---------- Post added at 04:21 PM ---------- Previous post was at 03:57 PM ----------

tang 82 http://s12.idngoalong.zing.vn?bid=12042116202511857 (hoi vat day)

---------- Post added at 04:24 PM ---------- Previous post was at 04:21 PM ----------

tang 83 http://s12.idngoalong.zing.vn?bid=12042116231212791

kalimaz
24-05-12, 23:00
tầng 133 đi trận gì đeo ấn gì vậy bạn, cho mình xin tâng133 nhé.. thank nhiều

SMT Tú
25-05-12, 20:22
úp chiến báo mới đi bà con...này thi 30 charr

gelid87
31-05-12, 19:01
135 : http://s12.idngoalong.zing.vn?bid=12043118593512157

Choconnonsua
31-05-12, 21:20
tang 85 : http://s12.idngoalong.zing.vn?bid=12043120530728299

---------- Post added at 09:20 PM ---------- Previous post was at 08:54 PM ----------

tang 85 : http://s12.idngoalong.zing.vn?bid=12043120530728299
tang 86 : http://s12.idngoalong.zing.vn?bid=12043121143714836

IoIAniMaxIoI
04-06-12, 19:42
Các anh cho em xin chien bao tàng 132 voi tàng 133 vơi thanks cac anh

M948004028
05-06-12, 18:44
Update tầng 81-90 theo con đường pháp công không xài từ thứ:
81: http://s25.idngoalong.zing.vn?bid=12042422535910484
82: http://s25.idngoalong.zing.vn?bid=12042423102912797
83: http://s25.idngoalong.zing.vn?bid=12042919442628420
84: http://s25.idngoalong.zing.vn?bid=12042919530430112
85: dễ quá nên quên không lưu chiến báo :)
86: http://s25.idngoalong.zing.vn?bid=12042921363423367
87: http://s25.idngoalong.zing.vn?bid=12042921470925221
88: http://s25.idngoalong.zing.vn?bid=1204292243031053
89: http://s25.idngoalong.zing.vn?bid=1204292253492322
90: http://s25.idngoalong.zing.vn?bid=12050118231215224

ndh2502
06-06-12, 17:59
anh Quắn đẹp trai nhất đoàn, anh Quắn pro vô đối. Em là fan của anh Quắn :x

1988vn1988
06-06-12, 21:03
Các anh cho em xin chien bao tàng 132 voi tàng 133 vơi thanks cac anh
giang hồ ở đâu tới đây, mau khai báo thành thật

Pa ( Thiên Môn ) Thủy Long
06-06-12, 22:03
ai có link tầng 133 cho xin với . Thanks

1988vn1988
10-06-12, 10:22
ai có link tầng 133 cho xin với . Thanks
xin hoài mà ko thèm cảm ơn chủ topic, ghét không cho

hoangtux0mlieutlhp
11-06-12, 09:33
dung la binh hung tuong' manh.

1988vn1988
11-06-12, 09:48
dung la binh hung tuong' manh.
bạn cứ quá khen, đang đợi sát nhập sever để tìm đối thủ, mà ko biết mấy anh VNG có sát nhập không??

meoteen3979
11-06-12, 13:54
Bài viết rất hay, thanks chủ thớt nhé :) nhân tiện cho em xin cái CB tầng 133 nha anh ^^

meoteen3979
12-06-12, 11:11
Có chiến báo Thục tầng 133 ko bác ơi, đánh theo bọn Ngô hơi khó :(

ndh2502
12-06-12, 20:44
anh Quắn đẹp trai nhất đoàn, anh Quắn pro vô đối. Em là fan của anh Quắn :x

Bố Quắn tự kỷ đây mà.... Này thì 30 ký tự

haitacdenhn
16-06-12, 09:00
Up tiếp 91-99 theo đường pháp công (ghét từ thứ cho làm trống không thèm xài).
91: http://s25.idngoalong.zing.vn?bid=12051202543610066
92: http://s25.idngoalong.zing.vn?bid=12051203070110357
93: http://s25.idngoalong.zing.vn?bid=12051203312711014
94: http://s25.idngoalong.zing.vn?bid=1205121136296793
95: http://s25.idngoalong.zing.vn?bid=1205121155419435
96: http://s25.idngoalong.zing.vn?bid=12051212033810709
97: http://s25.idngoalong.zing.vn?bid=12051212160012740
98: http://s25.idngoalong.zing.vn?bid=12051212180713077
99: http://s25.idngoalong.zing.vn?bid=12051212570727348
Những chỗ xài Samakha có thể thay = Triệu Vân nếu nhà có điều kiện.

hanhado_ProTito
19-06-12, 16:27
Mình bổ sung tầng 111 nhé ^^
http://s12.idngoalong.zing.vn?bid=12051916265314829

MiTu
22-06-12, 17:02
Từ 121 trở đi lỗi hết rồi bạn ơi, có thể update được ko?

1988vn1988
22-06-12, 17:32
Từ 121 trở đi lỗi hết rồi bạn ơi, có thể update được ko?
bạn có thấy mình ghi trận ở dưới sau mỗi cái chiến báo không? đó là phòng trường hợp link bị die thì anh em còn biết trận mà đi, bạn cứ xếp trận như vậy nha. khi nào qua thì bạn up lại chiến báo cho mình nhé

Tam Quốc: TrieuTuLong
22-06-12, 20:15
Tần 98 vượt = Triệu vân + TP nè ae:
http://s12.idngoalong.zing.vn?bid=1205222014431680

meoteen3979
26-06-12, 00:00
http://s12.idngoalong.zing.vn?bid=12043118593512157 tang 135 gio Tran Dang buff dc 1 luot thi danh the nao bac Quan?

gelid87
26-06-12, 12:03
http://s12.idngoalong.zing.vn?bid=12043118593512157 tang 135 gio Tran Dang buff dc 1 luot thi danh the nao bac Quan?

Thực ra chỉ cần trần đăng nhục mạ trúng phi xạ 1 turn cũng đủ cho khương duy buff rồi mà bạn...

gelid87
27-06-12, 10:17
140 http://s12.idngoalong.zing.vn?bid=12052704180411219
( 2 dẫn binh, thủ 375, thủ mưu 375, mưu công 640, con thứ 7 phải đánh nhiều lần mới qua đc, lính Hoa Đà phải là vu thuật sĩ)

ndh2502
27-06-12, 13:49
Tầng 135 http://s12.idngoalong.zing.vn?bid=12052712562712803

ndh2502
28-06-12, 13:21
137 http://s12.idngoalong.zing.vn?bid=1205281318221388

M300182953
28-06-12, 22:04
có thể cho e xin cái chỉ dẫn đeo ấn tầng 50 ko ạ

chau1983
30-06-12, 11:37
http://s21.idngoalong.zing.vn?bid=120530113605191 sever tang long day la 49

MTgunny
30-06-12, 13:54
tầng 116 : http://s10.idngoalong.zing.vn?bid=1205301335128927
tầng 115 : http://s10.idngoalong.zing.vn?bid=1205301331377962
tầng 114 : http://s10.idngoalong.zing.vn?bid=1205301325185971
tầng 117 : http://s10.idngoalong.zing.vn?bid=1205301325185971 ( thay Kd = HNa tỷ lệ qua cao hơn )
tầng 118 : http://s10.idngoalong.zing.vn?bid=12053013500612452
tầng 119 : http://s10.idngoalong.zing.vn?bid=12053013522713068 ( cc có thể thay HNA )

1988vn1988
30-06-12, 13:57
tầng 116 : http://s10.idngoalong.zing.vn?bid=1205301335128927
tầng 115 : http://s10.idngoalong.zing.vn?bid=1205301331377962
tầng 114 : http://s10.idngoalong.zing.vn?bid=1205301325185971
tầng 117 : http://s10.idngoalong.zing.vn?bid=1205301325185971 ( thay Kd = HNa tỷ lệ qua cao hơn )
tầng 118 : http://s10.idngoalong.zing.vn?bid=12053013500612452
tầng 119 : http://s10.idngoalong.zing.vn?bid=12053013522713068 ( cc có thể thay HNA )

cảm ơn bạn nhá, nếu có trận nào hay hơn bạn cứ psot ở topic này cho anh em cùng nhau tham khảo :D

ncuong009
04-07-12, 20:16
bác nào đi lại từ tầng 121 lên 130 rùi post lại dùm em phát link die hết rùi @@

haitacdenhn
07-07-12, 11:36
Update nào, 101-110 không Gia Cát Lượng, Quan Vũ đây. Hoàn toàn qua bằng Trương Phi + Triệu Vân võ hồn all 5.
101: http://s25.idngoalong.zing.vn?bid=12060610432711365
102: http://s25.idngoalong.zing.vn?bid=12060610504812849
103: http://s25.idngoalong.zing.vn?bid=12060610555413812
104: http://s25.idngoalong.zing.vn?bid=12060611021314637
105: http://s25.idngoalong.zing.vn?bid=12060611145816895
106: http://s25.idngoalong.zing.vn?bid=12060611220218003
107: http://s25.idngoalong.zing.vn?bid=12060611284218763
108: http://s25.idngoalong.zing.vn?bid=12060611445920958
109: http://s25.idngoalong.zing.vn?bid=12060620512410011
110: http://s25.idngoalong.zing.vn?bid=1206070858598708

ChienThuyMobile
23-07-12, 14:44
http://s21.idngoalong.zing.vn?bid=12062314411618135 t140

۞Ñðñ»«Ţðþ۞
24-07-12, 18:12
cảm ơn chủ topic nhiều..........................

---------- Post added at 06:12 PM ---------- Previous post was at 06:10 PM ----------

rất hay, chủ topic có ghi sẵn trận ở dưới như vậy nếu có die link thì vẫn có thể vượt tháp được :D

Jennyduong20
24-07-12, 18:23
cảm ơn các bác nhiều.......................................

namsinhthembia
24-07-12, 19:25
gop cạ cb 101 da ne, cạ 101 kja bj hu rui http://s12.idngoalong.zing.vn?bid=1206241923119919

haitacdenhn
31-07-12, 02:22
Update 111-126 by Longhuynh - Minh Long:
111: http://s25.idngoalong.zing.vn?bid=1206101318479414
112: http://s25.idngoalong.zing.vn?bid=1206221517492072
113: http://s25.idngoalong.zing.vn?bid=1206221530153713
114: http://s25.idngoalong.zing.vn?bid=1206221554487061
115: http://s25.idngoalong.zing.vn?bid=1206221601178197
116: http://s25.idngoalong.zing.vn?bid=12062801430123764
117: http://s25.idngoalong.zing.vn?bid=12062801573124367
118: http://s25.idngoalong.zing.vn?bid=12062802055624768
119: http://s25.idngoalong.zing.vn?bid=12062802145825043
120: http://s25.idngoalong.zing.vn?bid=12062802254225825
121: http://s25.idngoalong.zing.vn?bid=12062803164127103
122: http://s25.idngoalong.zing.vn?bid=12062803233927387
123: http://s25.idngoalong.zing.vn?bid=12062803292627768
124: http://s25.idngoalong.zing.vn?bid=12062804233029300 Tầng này mà theo cb này thì khá hên xui, vì mình không có chiến báo của ai để coi cả nên đi liều mấy turn mới qua. Ai có chiến báo ngon hơn thì post nhé.
125: http://s25.idngoalong.zing.vn?bid=12062814124923476
126: http://s25.idngoalong.zing.vn?bid=12062814293025553

ỚtChỉThiên
07-08-12, 11:08
co ai co tang 128->> hk pót minh xem với

chau1983
15-08-12, 14:01
link bi loi rui pót lai cai khac dum di

NguyễnThuHồng
22-08-12, 18:14
cần xin chiến báo 80 ai có cứ send cho mình nhé tks nhiều :)

CALOL
24-10-12, 20:12
http://s12.idngoalong.zing.vn?bid=12092420061220455 tầng 138
Hạc Dực: 1HĐ (hoàng nỏ). 2 QV (P.kỵ) 3 HNA, 4 TP(thương) 5LBị
1binh. 1 trận, 1CP, 3PT

CHÍNH KUTE
25-10-12, 13:20
chúc ae nhiều tiền nhé.đập vô game cho ADM sướng nhé ^^!

Quyền Long
27-10-12, 22:42
híc k qua nỗi 20 @@ ( bài viết k đủ 30 kí tự )

M193089933
09-02-14, 14:39
từ tầng 81 trở đi có ai qua bằng pháp chình không anh HML
hig
cần giúp
lắp mạng fpt hà nội miễn phí mô đem wifi (http://lapmang-fpt-hanoi.com/)