Điền số Lúa bạn muốn cảm ơn Sky_love1995 cho bài viết này.
Lúa:

Nhập 6 chữ số hoặc chữ cái xuất hiện ở hình bên dưới