Chuyên cái tên ;-)

có 3 người đàn bà, mổi bà dẫn một đứa con đến bác sĩ để khám bệnh cùng một lúc.
bác sỹ hỏi bà 1: con bà tên gì.
bà 1: dạ nó tên cam
bác sỹ hỏi bà 1: tại sao bà đặc nó tên cam vậy
bà 1: tại lúc tôi có bầu tôi thích ăn cam lắm, nên đặc nó tên cam.
bác sỹ hỏi bà 2: con bà tên gì.
bà 2: dạ nó tên ổi
bác sỹ hỏi bà 2: tại sao bà đặc nó tên ổi vậy
bà 2: tại lúc tôi có bầu tôi thích ăn ổi lắm, nên đặc nó tên ổi.
bác sỹ hỏi bà 3: con bà tên gì... thì bà 3 không trả lời bác sỹ mà quay lại nói với con mình: cu ơi cu thôi mình về cu ơi.............
bác sỹ: !!!!!!!!!??