Bạn là một người tâm huyết với Võ Đang, khi xem phim kiếm hiệp bạn thật sự bị cuốn hút với vẻ đẹp trên núi Võ Đang và những dáng vấp trong “tiên phong đạo cốt” kia.Nhưng bạn đã thật sự hiểu rõ về quá trình phát triển của phái võ đang? Sau đây là biểu đồ “Võ đang chưởng môn thế hệ” cũng như là quá trình hình thành và phát triển của võ đang phái.

Võ thuật Trung Hoa được phổ biến và phát triển mạnh dưới thời Tống Thái Tổ Triệu Khuôn Dẫn vào đầu thế kỷ thứ V Tây Lịch do Bồ Đề Đạt Ma, người nước Thiên Trúc từ Tây Tạng du nhập Trung Hoa truyền bá đạo phật. Sau trụ trì ở Tung Sơn 9 năm liền sáng lập ra môn phái Thiếu Lâm. Trong số tăng đồ có Ngũ Giám, dáng dấp yếu đuối, tính tình ủy mị nhưng cũng đào tạo được 18 danh thủ, sáng chế ra Thập Bát La Hán Quyền.
Về sau môn đồ của Giác Viễn đại sư là Trương Quân Bảo tức Trương Tam Phong nghiền ngẫm võ học thu thập kinh nghiệm bản thân, đơn thân độc mã tung hoành giang hồ, danh tiếng lẫy lừng 2 miền nam bắc đào tạo được 72 môn đồ kệt hiệt. Trương chân nhân ẩn ở Ngạc Sơn, tức núi Võ Đang đơn đao mà thành võ nghiệp, sáng chế ra Thái cực quyền, võ đang kiếm do đó người đời mới gọi là phái Võ Đang .
Sau này dù Thái cực quyền chia năm xẻ bảy làm nhiều gia phái khác biệt, hậu thế vẫn tôn Trương Tam Phong làm tổ sư.
Đời nhà Đường, quyền thuật Trung Hoa tức nội gia quyền (khác với ngoại gia quyền do Bồ Đề Đạt Ma sáng lập) do hứa tuyên truyền dạy chỉ có 37 thức, qua đời Tống Viễn Kiều,Ôn Tuyền sáng lập ra tiên thiên quyền dạy do Lý Đạo Tử và Ôn Thanh Tuệ. Sau Hàn Cũng Nguyệt truyền dạy cho Trình Linh Tẩy. Hậu duệ của họ Trình lại đổi tên là Tiên Thiên Cửu. 14 đời danh thủ kế tiếp đến Cổ Lợi Hanh dạy cho Hồ Kinh Tử lại truyền cho Tống Trọng Thu.
Đến đời Tam Phong chân nhân, Môn nội gia quyền biến thể một lần nữa. Tổ sự đã gạn lọc tất cả tinh hoa của quyền pháp đương thời ứng dụng vào thái cực đồ mà sáng lập ra thái cực trường quyền.
Tục truyền rằng Tam Phong chân nhân một đêm nằm mộng được Huyền Đế truyền dạy võ nghệ rồi sáng hôm sau ra trận giết được trên 100 giặc Nguyên. Đầu đời Nguyền truyền cho Quan Trung Vương Tống; lại truyền cho Trần Châu Đồng ở Ôn Châu. Đến đời Gia Tĩnh truyền cho Trương Tòng Khê, Trương Thúy Sơn gọi là Ôn đài phái. Thúy Sơn lại truyền cho Từ Minh, Diệp Cận Tuyền, đến sau truyền cho Ngô Côn Sơn, Chu Vân Sơn, Đơn Tử Nam, Trần Trinh Thạch, Tôn Kế Sái. Phái Côn Sơn lại truyền cho Lý Thiên Mục, Từ Đại Nhạc, lại truyền cho Từ Trọng Bá, Ngô Nhất Lang, Trần Mậu Hoàng. Phái Vân Sơn truyền cho Lô Thiếu Kỳ, Trình Thạch truyền cho Đồng Phù Hưng, Hà Chi Khê. Kế sau truyền qua Tăng Nhĩ, Tăng Vỹ, Diêu Thạch Môn, Sài Nguyên Minh. Phái Đơn Tử Nam truyền cho Vương Chính Nam, Hoàng Lợi Châu, Nam lôi vân Định tái truyền cho Cam Phượng Tri.
Đời Thanh sơ truyền cho Sơn Hữu. Vương Tôn Nhạc làm ra thái cực quyền phổ với khá nhiều biến chế rồi truyền đến Hà Nam cho Tưởng Phát , Trần Trường Hưng truyền qua Quang Bình cho Dương Lô Thiền,Trần Canh Vân, Lý Bạch Khôi……Ngày nay phái Hải-Thượng Thái cực quyền của Ngô Giám Tuyên, Võ Hồi Xuyên, Trần Vi Minh…….điều do Dương Lô Thiền truyền thành một chi phái riêng.
Vì vậy tất cả điều phải tôn Tam Phong chân nhân làm tổ sư cả.
(trính Võ Đang nội công bí pháp của nhà xuất bản Đất Việt 1973)