Sao nước Thục đã lập Topic vượt tháp rùi mà nước Ngụy vẫn chưa có Topic nào vậy. Hiện mình bj kệt ở tầng 25 ko qua được,ai có chiến báo thì pót lên cho mọi người tham khảo đi.
Hy vọng được xem chiến báo từ 25 đến 40

CHỦ ĐỀ ĐƯỢC XEM NHIỀU: