Mình cần thanh lý acc DGC như sau:

Acc giá 3KNB (KMC). Giao dịch tại HN.

Ai mua liên hệ YM: stsadk hoặc sdt: 0 986699 169.