Nhờ ae giúp gửi dùm chiến báo gia cát đản thọ xuân chiến.