anh em cho mình xin chiến báo tháp từ tầng 133 đến 140 với . cảm ơn