1 con Thiên Mệnh Chu thái Chu trị
Tà yêu binh 1 2 3 4
1 http://s1004.idngoalong.zing.vn?bid=150b300947399905
2 http://s1004.idngoalong.zing.vn?bid=150b3101420617352
3 http://s1004.idngoalong.zing.vn?bid=150b3102031317380
4 http://s1004.idngoalong.zing.vn?bid=150b3102082417388
Tà kỳ binh 1 2 3 4
http://s1004.idngoalong.zing.vn?bid=150b3102141317394
http://s1004.idngoalong.zing.vn?bid=150b3107220518792
http://s1004.idngoalong.zing.vn?bid=150b3115260120584
http://s1004.idngoalong.zing.vn?bid=150b3115335420638
Phàn kiến
http://s1004.idngoalong.zing.vn?bid=1600021528019197
La hiến
http://s1004.idngoalong.zing.vn?bid=1600021556009282
Thiên đạo binh 1 2 3 4
http://s1004.idngoalong.zing.vn?bid=1600021558269287
http://s1004.idngoalong.zing.vn?bid=16000314443326779
http://s1004.idngoalong.zing.vn?bid=16000315070727030
http://s1004.idngoalong.zing.vn?bid=16000407192331938
Hô trận sĩ 1 2 3 4
http://s1004.idngoalong.zing.vn?bid=150b3115421820655
http://s1004.idngoalong.zing.vn?bid=1600021439599048
http://s1004.idngoalong.zing.vn?bid=1600021515499160
http://s1004.idngoalong.zing.vn?bid=1600021523379185
Trần chi
http://s1004.idngoalong.zing.vn?bid=1600041443593996
Hoàn hạo
http://s1004.idngoalong.zing.vn?bid=16000506182717846