Tại sao t đánh xong Trương bảo map đầu tiên mà k cho t dời thành qua Trường An là sao? Thấy đó mà k có nút hiển thị dời thành?