Tình hình là toàn chiến báo đi bằng TV mà lại ko có TV. Tướng titan chỉ có Điêu Thuyền, Tháo, Hoa Đà, MG, Mã Hưu, HHD. Ai cho xin chiến báo Hồ tuân với. À có đứa con TM, LC, KH rồi. Lính full khoảng 350k. 3 ấn phòng 60. Các ấn còn lại trung bình 40-50. Vợ cam 75. Tri kỷ cam 20-30.