I - ĐIỂM KỸ NĂNG (KN) & ĐIỂM TIỀM NĂNG (TN)

1/ Điểm KN
Phần trình bày về các chiêu thức hỗ trợ liên quan cần phân bổ được bố cục đúng theo thứ tự tăng điểm KN chuẩn của 1 acc TLĐ chuyên nghiệp. Cách thức này được áp dụng cho mọi TLĐ từ level thấp đến level cao), cụ thể:
TLĐP (max) => KCPM (max) => LHT (max) => DCK (max) => NLTD (max) => MHVL (max) ==> TLQP (từ + 1 -> max) ==> TLCP (từ +1 -> max) ==> STH (từ +1 -> max) ==> BĐMV (từ +1 -> max)

2/ Điểm TN
- Cứ mỗi 5 điểm TN tăng vào sức mạnh (SM) mới có thay đổi về lực tay (LT).
- Cứ mỗi 1 điểm TN tăng vào sinh khí (SK) sẽ được 8 điểm sinh lực (SL) chưa kể lượng SL có được từ % tăng SL mà NLTD hỗ trợ.
CHỦ ĐỀ ĐƯỢC XEM NHIỀU: