Họ tên: Phạm Thành Công
- Tên tài khoản: tuank3n1992
- Tên nhân vật: zTiểuThưz
- Tên bang hội: ThiênQuốc
- Tên server: Thiên long 14
- Cấp thành đạt được: 4
- Thời gian đạt được (bao lâu - ghi rõ bắt đầu từ ngày nào đến ngày nào): từ ngày 22/9 đến 19h30 ngày 9/10
- Hình ảnh (Chụp toàn bộ màn hình nhân vật, có mục thông tin bang hội (nhìn rõ được cấp thành, tên bang hội, tên bang chủ)):