Mình không thể chỉnh được thanh ruler dọc trong MS Word 2003. Nó cứ chạy tít lên trên, sát mép giấy. Ai giúp mình với !!