Tình hình là mấy pé bị khóa acc dc mở lại chưa thế